Automatické závlahové systémy, automatické zavlažovací systémy

Automatické zavlažovací systémy

Kadou zahradu me zdobit krásný, hustý trávník, stromy, kee, trvalky nejrznjších druh. Jedním z bod kvalitní pée je ovšem nutnost pravidelného a dostateného zavlaování. Nedostatek asu trápí kadého z nás, proto je poteba si práci zjednodušit a zefektivnit. Jedním takovým pomocníkem jsou automatické zavlaovací systémy. Závlahové systémy jsou dmyslné sestavy, které se dokáou pln postarat o zalévání vaší zahrady, i jiné zelené plochy. Své vyuití najdou nejen na zahradách rodinných dom, veejné zeleni, ale i v parcích, na fotbalových hištích, tenisových kurtech atd.

Automatické závlahové systémy jsou sloeny z podzemních potrubí, filtr, ventil a šachtic, elektrických rozvod, rzných typ postikova a prvk kapkové závlahy. Automatické závlahové systémy jsou dmysln ukryty pod úrovení terénu a vše je ízeno elektronickou ovládací jednotkou podle nastaveného programu. V urené dob jednotka oteve ventily, tlak vody vysune postikovae a po nastavenou dobu probíhá zavlaování. Po uplynutí této doby se ventily uzavou a postikovae se zasunou zpt do podzemního pouzdra. Proces zavlaování trávníku probíhá pouze, pokud je poteba závlahy, pi pípadném dešti i dostatku vlhkosti v pd se díky dešovým idlm a idlm pdní vlhkosti celý proces zavlaování zablokuje. Velkým pínosem systému je pravidelnost a správnost naasování zavlaování. Nejlepší doba je asn po ránu, kdy je odpar vody minimální a rostliny tak neutrpí šok z prudkého ochlazení studenou vodou. Zahrada a travník dokáe vyuít kadou kapku vody, zalévání je tedy úinnjší a také levnjší. Závlaha bude probíhat spolehliv v pípad vaší nepítomnosti.

 

Pozáruční servis a opravy zavlažování trávníku

Vlastní instalace automatického závlahového systému není jednoduchá záleitost. Realizace zahrad s automatickým závlahovým systémem zaíná správným návrhem a projektem, který je základem pro bezchybné fungování celého sytému. Zavlaovací systém je navrhován na míru také zdroji vody a jeho kapacit. Automatické závlahové systémy dodáváme tzv. „na klí“, od projektu automatické závlahy, po komplexní realizaci automatického závlahového systému, vetn napojení na zdroj vody, erpací stanice, filtrace, zemní práce a zaškolení obsluhy.  Dále zajišujeme komplexní servis, tj. záruní a pozáruní servis, dodávku náhradních díl, v pípad zájmu také zazimování a jarní zprovoznní celého systému závlaování. Krom tohoto celoroního servisu závlaovacích systém nabízíme také opravy závlahových systém. Naše zavlaovací systémy Hunter to je jednoduchá cesta ke krásné zahrad.  

Jak řešit problém se zavlažováním? Pořiďte si automatické zavlažovací systémy      

  Trávníky ped domem, zahrady i okrasné parky si zaslouí zodpovdnou péi. Její souástí je také pravidelné zalévání zelené plochy. Rychlým, snadným a pohodlným zpsobem zavlaování zelen jsou kvalitní automatické závlahové systémy. Jejich poízení se vyplatí majitelm zahrad a park, sportovních a jakýchkoliv travnatých ploch. Údrba trávníku je díky automatickému zavlaovacímu systému výhodná z hlediska niší spoteby vody a úspory asu i financí. Náš tým se dlouhodob specializuje na dodávku, servis a opravy automatických závlahových systém, které vaši péi o trávník, stromy, kee nebo trvalky zjednoduší a zefektivní. Výsledkem je krásn udrovaná zelená plocha, a to bez zbytené námahy.           

Poznejte výhody automatických zavlažovacích systém

Precizn propracovaný závlahový systém disponuje širokými monostmi vyuití. Uplatní se v parcích, ve sklenících, na zahradách rodinných domk, plochách veejné zelen, fotbalových i golfových hištích nebo tenisových kurtech. Pravidelné zavlaování trávníku automatickým systémem probíhá rovnomrn a efektivn, a výsledkem je delší ivotnost travnaté plochy. Automatická závlaha spolehliv a stoprocentn funguje i v pípad vaší nepítomnosti.

Složení závlahových systém

Tyto dmyslné sestavy jsou sloeny z komponent, jako je podzemní potrubí, filtry, ventily a šachtice. Dále obsahují elektrické rozvody, rzné typy postikova a prvky kapkové závlahy. Systém automatické závlahy je dokonale ukryt pod úrovní terénu a všechno ídí podle nastaveného programu  elektronická ovládací jednotka. Závlaha trávníku probhne tak, e v urené dob se otevou ventily, tlakem vody se vysunou postikovae a po nastavenou dobu je trávník zavlaován. Po uplynutí daného limitu se ventily opt uzavou a souasn dojde k zasunutí postikova zpt do podzemního pouzdra.  

Automatické závlahy renomovaných značek   

Perfektn slouit vám budou závlahové systémy s logem Hunter, které po odborn provedené montái bez problém fungují. Automatické zavlaování vám dodáme na klí! Kompletní servis zahrnuje veškeré innosti – od projektu, pes samotnou realizaci a po servis (vetn pozáruního servisu) a dodávku náhradních díl.        

 

Zavolejte nám:

606 626 396

Navštivte nás:

BULA ALEŠ
Nad Vodovodem 27
Praha 10 - Strašnice
100 00


Bc. Aleš Bula
Realizace zahrad, údržba zeleně, závlahové systémy, rostlinolékařké poradenství, výživa rostlin

Tel.: 606 626 396
E-mail: realizace@zahrady-bula.cz
Web: www.zahrady-bula.cz


JAROSLAV RŮŽIČKA - OKRASNÉ ŠKOLKY OLEŠOVICE
Benešovská 496
Olešovice
251 68 Kamenice


Jaroslav Růžička
Okrasné školky, zahradnické centrum

Tel.: 602 644 767
Email: skolky@zahrady-bula.cz


Ing. Lenka Bulová
Projekty, zahradnické centrum, květinová aranžmá

Tel.: 602 773 706
E-mail: projekty@zahrady-bula.cz

Obor činnosti:

  • zavložování trávník
  • automatické zavlažování
  • zahradní zavlažování
  • zahradnické služby Praha
  • automatické zavlažovací systémy